Members

De Jonge Akademie telt vijftig leden. Elk jaar stromen tien leden in en uit. Lees meer over het lidmaatschap

 • Natuurkundige Anton Akhmerov (1984) doet met computersimulaties onderzoek naar kwantummechanische systemen en nanosupergeleiders. Ook heeft hij interesse voor opensource-software en open data. Read more about Anton Akhmerov

 • Tim Baarslag is AI-wetenschapper en onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter kunnen samenwerken. Hij is verbonden aan onderzoeksinstituut CWI en aan de Universiteit Utrecht. Read more about Tim Baarslag

 • Tazuko van Berkel doet onderzoek naar zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld bij de oude Grieken. Ze leidt momenteel een onderzoeksproject over de geschiedenis van economisch denken in de Griekse oudheid. Read more about Tazuko van Berkel

 • Marjolijn Bol werkt aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt vanuit de geschiedenis van de creatieve exploratie van materiaal en maakproces, de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis. Read more about Marjolijn Bol

 • Socioloog Thijs Bol werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt hij ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wetenschap en doceert hij over ongelijkheid en onderzoeksmethoden. Read more about Thijs Bol

 • Aan de Universiteit van Amsterdam doet politicologe Saskia Bonjour (1980) onderzoek naar migratie en migratiebeleid. Ze doceert over gender, racisme en intersectionaliteit, vanuit politicologisch en historisch perspectief. Read more about Saskia Bonjour

 • Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in Middeleeuwse manuscripten probeert Shari Boodts (1986) bruggen te slaan, tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context. Read more about Shari Boodts

 • Eddie Brummelman (1987) onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, in het bijzonder narcisme en zelfwaardering. Hij brengt deze kennis in verband met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals ongelijkheid. Read more about Eddie Brummelman

 • Bieke Cattoor onderzoekt de landschapsverbeelding, en focust daarbij op alledaagse stedelijke omgevingen. Haar werk is zowel analytisch als ontwerpmatig, integreert inzichten uit alfa, beta en gammawetenschappen, en draagt bij aan een meer leefbare, duurzame en veerkrachtige stad. Read more about Bieke Cattoor

 • Pieter Coppens houdt zich in brede zin bezig met islamitische intellectuele geschiedenis, met de geschiedenis van Koranuitleg als lens. Daarvoor werkt hij voornamelijk met bronnen in het klassiek Arabisch. Read more about Pieter Coppens

 • Scott Douglas onderzoekt succesvolle samenwerkingen tussen overheden en maatschappelijke organisaties rond onmogelijke problemen als radicalisering, laaggeletterdheid en kindermishandeling. Read more about Scott Douglas

 • Max van Duijn onderzoekt het menselijk vermogen om zich in anderen in te leven en zich de wereld voor te stellen vanuit hun perspectief, ook wel “gedachtelezen” of “Theory of Mind” genoemd. Read more about Max van Duijn

 • Hoe kunnen technologie en beleid bijdragen aan het aanpakken van milieu-uitdagingen in luchtvaart? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Irene Dedoussi. Read more about Irene Dedoussi

 • Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen op nanoschaal aan het Debye Institute for Nanomaterials Research. Hij heeft een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Read more about Sanli Faez

 • Historicus Karwan Fatah-Black doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname. Voordat hij aan zijn promotie begon, werkte hij enkele jaren als docent in het middelbaar onderwijs. Read more about Karwan Fatah-Black

 • Met haar onderzoek naar complexe informatieverwerking door immuuncellen probeert Kristina Ganzinger (1986) bruggen te slaan, tussen natuurkunde en immunologie en tussen klassieke biofysica en synthetische biologie. Read more about Kristina Ganzinger

 • Betere data dragen bij aan betere besluitvorming in ontwikkelingsvraagstukken en hier zet Caroline Gevaert zich met haar onderzoek voor in. Aardobservatie en kunstmatige intelligentie geven ons meer inzicht in de verandering van het aardoppervlak. Read more about Caroline Gevaert

 • Tom de Greef is hoogleraar Synthetische Biologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit. Read more about Tom de Greef

 • Liesbeth van de Grift werkt aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de organisatie van politieke inspraak in de twintigste eeuw, en naar de veranderingen in onderliggende opvattingen over democratische legitimiteit sinds de opkomst van natuur en milieu op de politieke agenda. Read more about Liesbeth van de Grift

 • Carolien van Ham doet onderzoek naar democratische erosie en vernieuwing, legitimiteit en politieke representatie, verkiezingsfraude, en democratie en mensenrechten. Read more about Carolien van Ham

 • Chiel van Heerwaarden onderzoekt de interactie tussen het aardoppervlak, wolken en zonnestraling. Deze drie componenten van ons aardsysteem zijn inherent gekoppeld en van groot belang om te begrijpen. Read more about Chiel van Heerwaarden

 • Helmer Helmers (1977) onderzoekt de geschiedenis van media en politiek. Hij publiceerde over Engels-Nederlandse letterkundige relaties in de zeventiende eeuw. Verder zette hij verschillende nationale en internationale samenwerkingen op. Read more about Helmer Helmers

 • Als longarts met aandachtsgebied thoracale oncologie, ziet Lizza Hendriks (1981) dagelijks de lichamelijk en psychische gevolgen van hersenmetastasen bij longkanker. Read more about Lizza Hendriks

 • Lisa Herzog brengt economische en filosofische benaderingen samen. Ze stelt in haar onderzoek de vraag hoe morele en democratische waarden een grotere rol zouden kunnen spelen in de economie. Read more about Lisa Herzog

 • Nanna Hilton (1981) is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Zij betrekt het publiek actief bij haar onderzoek, bijvoorbeeld door samen met niet-wetenschappers onderzoek te doen. Read more about Nanna Hilton

 • Na haar promotie in de moleculaire kwantumchemie raakte Liesbeth Janssen zo geboeid door zachte en levende materialen, dat ze van vakgebied is gewisseld. Haar onderzoek ligt op het grensvlak tussen natuurkunde, materiaalkunde en biologie. Read more about Liesbeth Janssen

 • Léonie de Jonge is universitair docent Europese Politiek en Maatschappij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Read more about Léonie de Jonge

 • Arts-epidemioloog Maryam Kavousi van het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt genderverschillen op het gebied van hartkwalen en stofwisseling. Zo heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en bij mannen. Read more about Maryam Kavousi

 • Renske Keizer (1983) onderzoekt de rol van familie en vooral de rol van vaders in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van sociologie, demografie, pedagogiek en psychologie. Read more about Renske Keizer

 • Rogier Kievit bestudeert hoe, en waarom, cognitieve vaardigheden tijdens het leven veranderen, met speciale aandacht voor de kindertijd en ouderdom. Read more about Rogier Kievit

 • Vasiliki Kosta is geïnteresseerd in de grondrechten van de EU en meer in het algemeen in "horizontale" institutionele en constitutionele kwesties die verschillende beleidsterreinen van het EU-recht bestrijken. Read more about Vasiliki Kosta

 • Socioloog en politiek filosoof Lotte Krabbenborg bestudeert de verschillende manieren waarmee burgers invloed uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van wetenschap en technologie. Read more about Lotte Krabbenborg

 • Haar onderzoek naar de (veranderende) rol en betekenis van grondrechten plaatst Ingrid Leijten in de context van bredere constitutioneelrechtelijke en rechtsstatelijke vraagstukken. Read more about Ingrid Leijten

 • Bio-ingenieur Jeroen Leijten (1982) werkt op het snijvlak van celbiologie, biomateriaalkunde en microtechnologie met als doel de natuurlijke structuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Read more about Jeroen Leijten

 • Vanuit haar dubbele achtergrond als informaticus en uitvoerend musicus, werkte Cynthia Liem (1987) van nature in domeinen waarin digitale, multimodale data, meerdere menselijke interpretaties, en meerdere disciplinaire inzichten samenkomen. Read more about Cynthia Liem

 • Selma de Mink onderzoekt de astrofysica van zware sterren. Na haar promotie in 2010 verwierf ze drie van de meest prestigieuze sterrenkundefellowships ter wereld en werkte onder andere bij NASA. Read more about Selma de Mink

 • De onderzoeksgroep van Noel de Miranda probeert met hun onderzoek te begrijpen hoe het immuunsysteem van de patiënt kankercellen herkent, hoe kankercellen ontsnappen aan herkenning door het immuunsysteem en hoe deze kennis vervolgens kan worden gebruikt om effectieve immunotherapieën te ontwikkelen. Read more about Noel de Miranda

 • Daphina Misiedjan’s onderzoek bevindt zich op het kruispunt tussen mensenrechten en milieu. Thema’s zoals toegang tot water voor mens en natuur, luchtvervuiling maar ook klimaatvraagstukken houden haar bezig. Read more about Daphina Misiedjan

 • Jim Portegies onderzoekt de wiskunde van het menselijk leren. Hij vermoedt dat het menselijk leren berust op een wiskundig proces van simplificatie en abstractie. Om inzicht te krijgen in dit proces ontwikkelt en bestudeert hij universele wiskundige algoritmes die menselijk leergedrag nabootsen. Read more about Jim Portegies

 • Fysisch oceanograaf Erik van Sebille (1981) onderzoekt hoe kleine deeltjes, zoals plastic en plankton, worden getransporteerd in zee. Read more about Erik van Sebille

 • Stephan Smeekes (1983) is econoom en ontwikkelt onderzoeksmethoden waarin hij econometrie, statistiek en datawetenschap samenbrengt. Daarbij zoekt Smeekes interactie met andere vakgebieden en de maatschappij. Read more about Stephan Smeekes

 • Wiskundige Arne Smeets (1986) werkt op het snijvlak van algebra, meetkunde en getaltheorie. Smeets geldt als grote expert in het toepassen van abstracte technieken uit onder andere de logaritmische en birationale meetkunde op concrete problemen uit de getaltheorie. Read more about Arne Smeets

 • Als ‘Melkwegarcheoloog’ onderzoekt sterrenkundige Else Starkenburg de vroege geschiedenis van ons sterrenstelsel via de oudste generaties sterren. Ze richtte hiertoe de Pristine Survey op, een internationaal team dat de oudste sterren en structuren in de Melkweg bestudeert. Read more about Else Starkenburg

 • Pooyan Tamimi Arab doet onderzoek naar religieuze tolerantie en politiek secularisme. Hiervoor combineert hij de antropologie en kunstgeschiedenis met de politieke filosofie. Read more about Pooyan Tamimi Arab

 • Linnet Taylor werkt aan Tilburg University aan het ERC-project Global Data Justice. Ze streeft naar een rechtvaardig gebruik van data, datawetenschap, en kunstmatige intelligentie. Ze vindt dat er in onderzoek, en daarbuiten, meer rekening gehouden moet worden met minderheden en vrouwen. Read more about Linnet Taylor

 • Wat is verantwoord onderzoek? Deze vraag probeert Joeri Tijdink te beantwoorden in zijn onderzoek dat zich richt op het voorkomen van twijfelachtige onderzoekspraktijken en het verbeteren van de betrouwbaarheid van wetenschap en wetenschappers. Read more about Joeri Tijdink

 • Marie-José van Tol (1980) onderzoekt de rol van de hersenen en cognitie bij het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen, zoals depressie en angst, en specifieke symptomen zoals suïcidaliteit. Read more about Marie-José van Tol

 • Hilde Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg. Hierin zoekt Verbeek naar innovatieve concepten die werken, bijvoorbeeld door aanpassingen van werkwijzen en architectuur. Read more about Hilde Verbeek

 • Jurist Michel Vols (1984) onderzoekt de delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbiediging van mensenrechten. Read more about Michel Vols

 • Fleur Zeldenrust is computationeel hersenwetenschapper: ze onderzoekt de werking van de hersenen door te kijken naar de berekeningen die de hersenen moeten doen om te kunnen functioneren. Read more about Fleur Zeldenrust

  Contactgegevens 

  De Jonge Akademie
  Postbus 19121
  1000 GC Amsterdam
  Telefoon: 020 551 0867
  E-mail: 
  dja@knaw.nl

  Ga naar contact

  Over

  De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

  Meer over De Jonge Akademie  > 

   

  Cookie settings
  Close cookie-settings

  Cookie settings

  This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


  These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

  These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

  These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.