FAQ Raadpleging Onderzoeksfinanciering

We hebben de beschikbare budgetten bepaald op basis van een schatting van de jaarlijkse middelen voor onderzoek van de drie voornaamste financieringsinstrumenten:

1 - Eerste geldstroom via de universiteiten,

2 - NWO budget voor competitieve beurzen,

3 - publiek-private samenwerking.

Deze middelen worden verschillend gealloceerd op basis van diverse limieten. Daardoor is het moeilijk één cijfer als totaal budget te noemen. Onzekerheden omtrent de exacte grootte van waardes, zoals het beschikbare budget of het slagingspercentage, ondervangen we door aan verschillende deelnemers verschillende waardes op een bepaalde bandbreedte te tonen. Op deze manier kunnen we inschatten in welke mate de voorkeuren van de deelnemers bepaald worden door de omvang van de waardes.

Als onderzoekers ligt onze focus op het verzamelen van gegevens die we kunnen voorleggen aan beleidsmakers, financierders en colleges van bestuur van universiteiten. We zullen een rapport opstellen dat de kwantitatieve data op een genuanceerde manier samenvat, maar welk ook de waarden, motivaties en zorgen van de deelnemers uitdrukt. De uitkomsten van de studie vormen een stukje van de puzzel die de regering en beleidsmakers moeten leggen. Door resultaten te presenteren van een grootschalige studie, hopen we dat onze aanbevelingen zwaar zullen wegen.

 

PWE is een innovatieve raadpleging methode die een stuk verder gaat dan een opiniepeiling of een referendum. In een referendum worden complexe vraagstukken platgeslagen tot een ‘Ja/Nee-keuze’. In een PWE kunnen deelnemers hun voorkeuren uiten op basis van een totaalplaatje van beleidsopties en effecten. Deelnemers krijgen de kans om beleidsopties in samenhang te beoordelen, ze kunnen hun voorkeuren motiveren en nuanceren en eigen ideeën aandragen. Doordat academici in de PWE als het ware in de schoenen van de politicus staan, krijgen zij meer begrip voor de (complexiteit van de) keuzes die een politicus moet maken.

We krijgen diepgaande inzichten in de voorkeuren van academici met betrekking tot onderzoeksfinanciering. Op basis van een grote en diverse participatie, verzamelen we inzicht in:

- Welke beleidsopties wel of niet de voorkeur hebben van verschillende groepen academici. 

- Hoe prioriteiten voor het alloceren van geld verschillen tussen disciplines en doelgroepen?

- Welke zorgen en waarden meespelen bij het suggereren van een bepaalde prioriteiten?

 

Nee! Het project is een initiatief van De Jonge Akademie, maar het doel is om het standpunt te weten te komen van alle Nederlandse academici, junior en senior, uit alle wetenschapsdomeinen, in alle stadia van hun carrière.

 

Onderzoekers uit verschillende disciplines en in verschillende stadia van hun carrière hebben andere voorkeuren rondom toegang tot onderzoeksfinanciering. We zijn echter allemaal gebonden aan de beperkingen van de bestaande regels en aan de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor beleidsmakers is het belangrijk de nuances en voorkeuren van de academische gemeenschap te kennen om het beperkte budget optimaal te verdelen. Door aan deze raadpleging deel te nemen, kan je je stem laten horen, en een collectief en genuanceerd signaal sturen naar onze beleidsmakers. Veranderingen zullen hoe dan ook gebeuren. Laat ons er samen voor zorgen dat onze mening ernstig genomen wordt!

Onzekerheden omtrent de exacte grootte van waardes, zoals het beschikbare budget of het slagingspercentage, ondervangen we door aan verschillende deelnemers verschillende waardes op een bepaalde bandbreedte te tonen. Op deze manier kunnen we inschatten in welke mate de voorkeuren van de deelnemers bepaald worden door de omvang van de waardes. Ons doel is om te weten te komen welke prioriteiten deelnemers en hun gemeenschappen hebben, niet om een ‘live’ dashboard te maken voor het alloceren van beurzen.

Het model achter deze raadpleging is onvermijdelijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Niet alle elementen van ons huidige financieringsmodel zijn zo maar te vatten in een mechanistisch model. Op plaatsen waar dit het geval is, hebben wij er voor gekozen om symbolische keuzes op te nemen die de essentie en impact van de bestaande financieringsinstrumenten omvatten.

 

Wij hebben voor de participatieve waarde evaluatie gekozen, omdat deze methode een wetenschappelijke basis heeft en reeds succesvol is gebruikt in het raadplegen van een breed publiek in maatschappelijk polariserende kwesties. Denk hierbij aan de energietransitie, of aan (het opheffen van) de corona maatregelen.

Deze raadpleging Onderzoeksfinanciering is veel meer dan een enquête. Door middel van een methode die we Participatieve Waarde Evaluatie noemen, kunnen de deelnemers op de stoel van beleidsmakers gaan zitten om zo oplossingen te vinden met betrekking tot wetenschapsfinanciering binnen gestelde (financiële) randvoorwaarden. Deze methode nodigt de deelnemers uit om vooruit te denken, waardoor we de blik op de toekomst kunnen richten, in plaats van op de tekortkomingen van het heden.

In deze eerste editie van de Raapleging Onderzoeksfinanciering ligt de focus op wetenschapsfinanciering, omdat dit een onderwerp is waarmee iedereen in de Nederlandse wetenschap te maken heeft. In het huidige debat omtrent Erkennen & Waarderen is dit een belangrijke rode draad: wie krijgt de beurs? Wat is de invloed van deze beurs op de activiteiten die de ‘gelukkige winnaar’ en zijn omgeving, kunnen en mogen doen, en wat betekent het voor zijn of haar toekomstperspectieven?

Deze kwesties domineren momenteel het publieke debat in de wetenschap, maar het is niet altijd duidelijk of dit debat gevoerd wordt door een luide minderheid, of dat deze discussie daadwerkelijk breed gedragen wordt. Bovendien willen we verder kijken dan de financiële beperkingen van het huidige systeem van wetenschapsfinanciering, en willen we te weten komen hoe de academische gemeenschap in een ideale situatie onderzoeksmiddelen zou alloceren. Deze informatie is van groot nut voor beleidsmakers, die zich momenteel volop bezighouden met deze onderwerpen.

In deze raadpleging proberen we een zo’n breed mogelijke representatie van de academische gemeenschap te activeren. Naast het verkrijgen van kennis over onderzoeksfinanciering is dit misschien wel het belangrijkste resultaat: een methode vinden die mogelijk maakt om op een schaalbare manier een grote groep mensen te raadplegen, en die later hergebruikt kan worden door onszelf en door lokale gemeenschappen en universiteiten.

 

Als jonge academici merken we dat beslissingen op het gebied van wetenschapsbeleid, zoals de wetenschapsfinanciering, een grote invloed hebben op ons. Het is echter niet altijd duidelijk wie deze beslissingen maken en of deze genomen zijn met een breed draagvlak binnen de academische gemeenschap. Met het Raadpleging Onderzoeksfinanciering-project willen we de mening van iedereen meenemen in het besluitvormingsproces. Daarnaast willen we ook meer duidelijkheid verschaffen over verschillen tussen doelgroepen en disciplines in het stellen van prioriteiten en zorgen dat deze informatie wordt meegenomen in het besluitvormingsproces.

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings