Raadpleging Onderzoeksfinanciering

De Jonge Akademie experimenteert met een collectieve participatieprocedure: een manier om een grote groep mensen te betrekken bij een gesprek over ingewikkelde onderwerpen. Hiervoor kozen we het onderwerp ‘onderzoeksfinanciering’.

Decoratieve afbeelding collective compassIn English

Methode

De Jonge Akademie heeft gebruik gemaakt van de methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Bij PWE worden de deelnemers voor de dilemma's en beperkingen gesteld waarmee ook beleidsmakers te maken hebben, en moeten zij oplossingen voorstellen binnen de gegeven randvoorwaarden. Ook kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Deze methode is ontwikkeld door een aantal collega-onderzoekers en is met succes toegepast bij grootschalige participatieprocedures over onderwerpen die een stevig maatschappelijk debat oproepen, zoals het opheffen van de coronamaatregelen.

Onderzoeksfinanciering

In dit project experimenteert De Jonge Akademie met een participatieprocedure over financiering van de wetenschap, wat alle wetenschappers in Nederland aangaat. Als we alle wetenschappers in Nederland zouden vragen wat hun voorkeur zou zijn op dat gebied, welke inzichten zou dat opleveren? Op basis van al deze stemmen wil De Jonge Akademie kijken of het mogelijk is om een collectief signaal af te geven, dat beleidsmakers helpt een goede beslissing te nemen.

In de raadpleging werd deelnemers gevraagd om een budget van 400 (laag), 500 (middel) of 900 (hoog) miljoen euro te verdelen over de verschillende financieringsinstrumenten. Deelnemers zagen ook de implicaties van hun beslissingen: bijvoorbeeld slagingspercentages, de gemiddelde tijdsinvestering in het schrijven van subsidieaanvragen of het aantal promovendi of postdocs dat door hun keuzes kan worden aangenomen. Ook werd respondenten gevraagd naar hun mening over de eerlijkheid van het huidige systeem, hun strategie voor het schrijven van onderzoeksvoorstellen om meer kans te maken op financiering en naar hun suggesties voor veranderingen binnen het financieringslandschap.

Resultaten

De raadpleging liep in mei en juni 2022. De Jonge Akademie heeft geprobeerd de raadpleging onder de aandacht van zoveel mogelijk wetenschappers te brengen, onder meer via lokale jonge academies van de universiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat de raadpleging is ingevuld door 1,173 mensen. De volledig geanonimiseerde data uit dit onderzoek zijn openbaar toegankelijk en in te zien via GitHub. Het doel van het project is niet om een representatief beeld te schetsen. We zijn echter ook niet op de hoogte van een vergelijkbaar grootschalig onderzoek over dit thema.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een rapport over het onderzoek. In het NWO-magazine Onderzoek en op deze webpagina van NWO vertellen de betrokken leden meer over de eerste bevindingen, zoals dat vier op de vijf deelnemers pleit voor grote wijzigingen in het Nederlandse wetenschapssysteem. ‘Zelfs in de groep onderzoekers die meer dan een op de drie van hun financieringsvoorstellen gehonoreerd krijgen, vindt nog bijna de helft het proces niet eerlijk of beter dan een loterij’, Wanneer gevraagd naar suggesties voor verandering, wordt het vaakst structurele financiering voor onderzoek genoemd, gevolgd door erkenning van andere wetenschappelijke taken dan onderzoek, gelijke verdeling van middelen en minder hiërarchie.

Vragen?

Neem contact op via dja@knaw.nl.  

Betrokken leden

Shari Boodts, Sanli Faez, Chiel van Heerwaarden, Lizza Hendriks, Cynthia Liem

Images

Animatie Raadpleging Onderzoeksfinanciering

Lopende projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings