Universiteiten aan de slag met 'Een slimmer academisch jaar'

October 04, 2022

Naar aanleiding van een rapport van De Jonge Akademie nodigt minister Dijkgraaf universiteiten uit om hun collegejaar 'slimmer' in te richten. Voor deze pilots is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

'Met deze pilots wil ik samen met universiteiten en hogescholen proberen hen meer rust en ruimte te bieden. Ik wil zo werken aan een hoger onderwijsstelsel met meer vrije ruimte om te ademen.' aldus minister Robbert Dijkgraaf (OCW). Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden per jaar meer aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit een internationale steekproef. Zo bleek uit het rapport Een slimmer academisch jaar dat De Jonge Akademie in 2021 schreef. Onderzoek en andere kerntaken van wetenschappers komen in het gedrang en studenten en docenten ervaren een zeer hoge werkdruk. Als reactie op het rapport, richt minister Dijkgraaf pilots in om studenten en docenten meer rust en ruimte bieden in het collegejaar.

Meer tijd en ruimte

De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. Zo krijgen wetenschappers meer tijd voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. Studenten profiteren van de extra ruimte met bijvoorbeeld meer tijd voor stages en meer keuzemogelijkheden rond het tempo en de timing van studeren, scripties en toetsmomenten.

Uitnodiging

De minister nodigt nu de universiteiten én twee hogescholen die hebben meegedacht uit om deel te nemen aan een van de pilots rond een slimmer collegejaar die afgelopen periode door hen zijn uitgewerkt. Instellingen kunnen deelnemen aan een pilot met maximaal drie opleidingen en/of organisatie-eenheden, gedurende de periode 2023-2026. Elke faculteit of instelling bepaalt zelf wat voor hen de werkdruk kan verlagen.

Voorop staat dat de pilots niet ten koste mogen gaan van onderwijskwaliteit, het eindniveau van studenten en de eindkwalificaties van de deelnemende opleiding. Ook zal worden voorkomen dat hetzelfde aantal uren college in minder weken wordt gepland. In totaal stelt minister Dijkgraaf 10 miljoen euro beschikbaar voor de pilots. De Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zorgen voor het delen van kennis, monitoring en verantwoording. Twee jaar na invoering wordt bekeken wat de eerste opbrengsten van de pilots zijn en of bijsturing wenselijk is.

Rapport Een slimmer academisch jaar

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings